Nahoru

Provozní řád a podmínky výuky

Provozní řád a podmínky výuky pro dětské kurzy, platný od 20.1.2017

Práva a povinnosti dětí a jejich rodičů:

 1. Před nástupem do kurzu rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku a uhradí kurzovné na pololetí nebo školní rok.
  • V případě individuální výuky rodiče uhradí minimálně 8 lekcí.
 2. V přihlášce rodiče uvedou:
  • důležité informace ohledně zdravotního stavu dítěte, upozorní lektory na zdravotní problémy, které mohou nastat a seznámí je s jejich případným řešením.
  • aktuální kontaktní údaje, na kterých budou rodiče či jiná dospělá osoba k zastižení v případě potřeby
  • souhlas se samostatným odchodem dětí po skončení výuky; v případě, že rodiče neodsouhlasí samostatné odcházení dítěte z výuky, lektor dítě bez doprovodu dospělé osoby nepustí.
 3. Rodiče předávají děti lektorům zdravé, bez známek onemocnění.
 4. Rodiče omlouvají děti předem, v případě, že se na hodinu nikdo nedostaví a lektor neobdržel omluvu 24 hodin předem, je lekce započítaná jako řádně odučená.
 5. V případě individuálních hodin rodiče omlouvají dítě minimálně 24 hodin předem, při omluvě méně než 24 hodin předem je lekce započítaná jako řádně odučená.
 6. Při dlouhodobější absenci si dítě může zameškané hodiny nahradit, kurzovné se nevrací.
 7. Děti si do hodin nosí učebnice, sešit, psací potřeby a přezůvky – zvláště pokud výuka probíhá v budově ZŠ, je nutné, aby děti měly přezůvky.
 8. Děti si do hodin mohou nosit pití, svačinky si nosí pouze děti, které navštěvují dopolední program s Aj.
 9. Děti docházejí do hodin včas. Zvláště, pokud výuka probíhá v budově ZŠ, může být problém dostat se při pozdním příchodu do uzamčené budovy. Pokud je pozdní příchod plánován (např. z důvodu návštěvy lékaře atd.), domluví se rodiče s lektorem předem.

Práva a povinnosti provozovatele:

 1. Jazyková škola neručí za cenné věci, které si děti nosí do hodin (tablety, mobilní telefony …).
 2. Jazyková škola si vyhrazuje právo mírně upravit čas konání kurzu.
 3. Jazyková škola si vyhrazuje právo pro vlastní účely (nástěnka, kronika, výukový materiál atd.) pořídit fotografie, ev. videonahrávku z výuky.
 4. Škola si taktéž vyhrazuje právo vyřadit dítě, které výrazně narušuje práci v hodinách.
 5. Poskytnutím osobní údajů jazykové škole JS FAN uděluje klient souhlas s jejich zpracováním pouze pro potřeby jazykové školy JS FAN související s jejím živnostenským oprávněním. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České Republiky.
 6. Uvedením své e-mailové adresy klient uděluje jazykové škole JS FAN svolení se zasíláním obchodních sdělení (dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění), která se budou týkat zejm. aktuálně nabízených kurzů a dalších služeb. Souhlas lze na základě písemné žádosti kdykoli odvolat.
 7. Jazyková škola JS FAN má právo při nedodržení Provozního řádu školy dítě vyloučit bez finanční náhrady.
 8. Jazyková škola JS FAN si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu.

Podmínky týkající se ceny:

 1. Cena standardního kurzu platí pro skupiny minimálně o 3 dětech a zahrnuje jedno pololetí (min. 16 lekcí).
 2. V případě, že jsou ve skupině pouze dvě děti, se cena zvyšuje nebo je zkrácena lekce na 60 minut, ev. je snížen počet lekcí.
 3. Cena učebnic anglického jazyka není zahrnuta v ceně kurzovného. Učebnice rodiče dětem zakoupí na vlastní náklady. V případě platby kurzovného na celý školní rok bude z ceny kurzovného odečteno 50% hodnoty učebnic. V případě platby na první pololetí a následné platby na druhé pololetí, bude 50% hodnoty učebnic zakoupených ve školním roce 2016-2017 odečteno od platby kurzovného za druhé pololetí. Učebnice k ostatním jazykovým kurzům, včetně přípravných kurzů na Cambridgeské zkoušky, hradí rodiče nad rámec kurzovného a jazyková škola na ně nepřispívá.
 4. Platbu lze provést na pololetí nebo na celý rok. Při platbě na celý rok má student nárok na slevu 10% z kurzovného na 1 pololetí. Sleva bude odečtena z platby kurzovného za druhé pololetí daného školního roku. 
 5. V případě zaplacení kurzovného za 2 a více sourozenců mají rodiče nárok na slevu 200Kč z ceny kurzovného každého dítěte.
 6. Slevy se vzájemně nesčítají.

Další:

 1. Vyučování neprobíhá ve dnech státních svátků a školních prázdnin.

 

Provozní řád a podmínky výuky pro dospělé studenty, platný od 6.6.2016

Práva a povinnosti studentů:

 1. Před nástupem do kurzu student odevzdá vyplněnou přihlášku
 2. V případě individuální výuky je třeba předplatit minimálně 8 lekcí. Platbu je třeba provést vždy předem. Předplacené hodiny je třeba vyčerpat vždy do konce semestru. Do dalšího období se platba nepřevádí, ani se nevrací.
 3. Absenci je nutno omluvit 24 hodin předem. V případě, že hodina bude odvolána později, bude vyúčtována jako řádně odučená.

Práva a povinnosti provozovatele:

 1. Hodina, která neproběhne z důvodu nepřítomnosti studentů (žáků), kteří nebyli omluveni minimálně 24 hodin předem, je započítána jako řádně odučená.
 2. Jazyková škola se zavazuje odučit předem daný počet hodin, lekce odvolané pro nepřítomnost lektora škola vždy řádně nahradí.
 3. Realizace kurzu je závislá na počtu přihlášených studentů.
 4. V případě dvou studentů ve skupině je snížen počet lekcí na 13 nebo je zkrácena délka lekce z 90minut na 60 minut.
 5. Kurzovné se bez uvedení závažných důvodů (zdravotní důvody atd.) nevrací.
 6. Jazyková škola si vyhrazuje právo rozhodnout o realizaci jednotlivých kurzů, změně rozvrhu, lektora, sloučení či rozdělení jednotlivých výukových skupin atd.
 7. Jazyková škola si vyhrazuje právo pro vlastní účely (nástěnka, kronika, výukový materiál atd.) pořídit fotografie, ev. videonahrávky z výuky.
 8. Poskytnutím osobní údajů jazykové škole JS FAN uděluje klient souhlas s jejich zpracováním pouze pro potřeby jazykové školy JS FAN související s jejím živnostenským oprávněním. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České Republiky.
 9. Uvedením své e-mailové adresy klient uděluje jazykové škole JS FAN svolení se zasíláním obchodních sdělení (dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění), která se budou týkat zejm. aktuálně nabízených kurzů a dalších služeb. Souhlas lze na základě písemné žádosti kdykoli odvolat.
 10. Provozovatel má právo při nedodržení Provozního řádu školy ukončit svoji spolupráci s klientem bez finanční náhrady.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu.

Podmínky týkající se ceny:

 1. Cena standardního kurzu platí pro skupiny minimálně o 3 studentech a zahrnuje jedno pololetí (min. 16 lekcí).
 2. Učebnice není v ceně kurzu. Doplňující materiály poskytne jazyková škola.
 3. Platbu lze provést na pololetí nebo na celý rok. Při platbě na celý rok má student nárok na slevu 10% z kurzovného na 1 pololetí. Sleva bude odečtena z platby kurzovného za druhé pololetí daného školního roku. 

Další:

 1. Vyučování neprobíhá ve dnech státních svátků a vánočních a jarních prázdnin.
Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

<...
Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší...

Další reference