Nahoru

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky JS FAN pro externí kurzy v MŠ

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro služby poskytované a zajišťované jazykovou školou JS FAN, s.r.o. nebo jejími smluvními zástupci, kteří pro JS FAN, s.r.o., v souladu se standardy jazykové školy JS FAN, s.r.o., realizaci výuky zajišťují. Smluvními zástupci JS FAN, s.r.o. pro dané regiony jsou:
   • JS FAN angličtina pro děti, s.r.o., IČ: 06196781, pro region Praha 8
   • Renáta Prokopová, IČ 63117029, pro region Praha 11
  2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Odběratele. Odběratel zasláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že je akceptuje.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (za „smlouvou o poskytování služeb“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  4. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy upravenými občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu objednat službu od Poskytovatele, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 6 – Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
 2. Vymezení pojmů
  1. Odběratelem je fyzická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní jazykovou výuku. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Odběratel, který není spotřebitelem a Odběratel, který spotřebitelem je.
  2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  3. Poskytovatelem je jazyková škola JS FAN, s.r.o. a její smluvní zástupci.
  4. Služba poskytovaná prostřednictvím webového rozhraní je jazyková výuka.
 3. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb
  1. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Odběratel provádí objednávání služeb:
   • vyplněním formuláře na webovém rozhraní
  2. Elektronická přihláška je považována za smlouvu o poskytnutí služby a bez jejího odevzdání Odběrateli nevzniká nárok na čerpání služby. V přihlášce Odběratel uvede mimo základních identifikačních údajů také: důležité informace ohledně zdravotního stavu dítěte, upozorní lektory na zdravotní problémy, které mohou nastat a seznámí je s jejich případným řešením; aktuální kontaktní údaje a v případě kurzů pro děti také souhlas se samostatným odchodem. V případě, že rodiče dětí neodsouhlasí samostatné odcházení dítěte z výuky, lektor dítě bez doprovodu dospělé osoby nepustí. Údaje uvedené v přihlášce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  3. Webová prezentace obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.
  4. Prezentace služeb umístěná na webové prezentaci je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
  5. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem vzniká úhradou celé ceny služby. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
  6. Odběratel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Odběrateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám.
  7. Smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje dodat Odběrateli službu uvedenou v objednávce a Odběratel se zavazuje tuto službu od Poskytovatele či jím zvoleného zástupce převzít a zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.
  8. Odběratel může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné.
 4. Platební podmínky 
  1. Odběratel má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli způsoby uvedenými na webovém rozhraní poskytovatele nebo ve škole, kde je realizován jazykový kurz:
   • vkladem hotovosti na účet poskytovatele
   • bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele
   • Způsob platby uvede Odběratel v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
  2. Platba služby je možná v českých korunách (Kč).
  3. Cena služby je splatná do 14 dnů od akceptace objednávky zasláním emailu ze strany poskytovatele či od zahájení docházky dítěte v jazykovém kurzu podle toho, co nastalo dříve.
  4. V případě bezhotovostní platby je Odběratel povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby a celého jména studenta v poznámce k platbě. V případě bezhotovostní platby je závazek Odběratele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
  5. Odběratel bere na vědomí, že má právo do 10 dnů od úhrady kurzu (tj. od uzavření smlouvy) právo od smlouvy odstoupit (viz článek 6 těchto obchodních podmínek).
  6. Cena kurzu se řídí platným ceníkem jazykové školy a je uvedena na webové prezentaci, a to včetně všech slev a benefitů. Cena výukových materiálů není zahrnuta v ceně kurzovného a student či jeho zákonný zástupce si tyto výukové materiály pořizuje na vlastní náklady. Cena výukových materiálů je standardně přičtena ke kurzovnému za první pololetí. 
 5. Provozní podmínky
  1. Rodiče dávají děti do školky/školy a tedy i do kurzu zdravé a bez známek onemocnění. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout na lekci dítě, které projevuje známky virového infekčního onemocnění.
  2. Poskytovatel neručí za cenné věci, které si studenti nosí do hodin (tablety, mobilní telefony apod.).
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo mírně upravit čas konání kurzu, a to ne více než o 10 minut tak, aby byla zajištěna volná učebna a aby lektor stihl přesun mezi kurzy.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit z kurzu studenta, který zvláště hrubým způsobem narušuje práci v hodině či jakýmkoli způsobem ohrožuje zdraví či bezpečí lektora či ostatních studentů ve skupině.
  5. Poskytovatel si vyhrazuje právo při nedodržení Všeobecných obchodních podmínek studenta vyloučit z kurzu bez nároku na finanční náhradu.
  6. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo na změnu provozního řádu a Všeobecných obchodních podmínek. V případě změny platí ta verze Všeobecných obchodních podmínek, která byla uveřejněná v okamžiku uzavření smlouvy o poskytování služby.
  7. ​Realizace kurzu je závislá na počtu přihlášených studentů. Nebude-li určeno po vzájemné dohodě s vedením partnerské mateřské či základní školy výslovně ustanoveno jinak, bude kroužek otevřen při registraci alespoň 8 studentů a maximální kapacita kurzu činí 15 studentů. 
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o realizaci jednotlivých kurzů, změně lektora, rozvrhu, sloučení či rozdělení jednotlivých výukových skupin atd.
  9. Rozhodnutí o věková hranici pro zápis dětí do kurzů angličtiny v mateřských školách náleží do kompetence vedení příslušné mateřské školy. Neurčí-li školka jinak, je spodní věková hranice nastavena dosaženým věkem 3 let. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout do kurzu dítě, které pro účast na kurzu dostatečně vyzrálé.
  10. Doba poskytnutí služby závisí na možnostech Poskytovatele a školy, kde probíhá jazykový kurz.; zpravidla bude kurz zahájen poslední týden v září pro docházkové kurzy realizované v jazykové škole JS FAN (Květnového vítězství 1738/14, 14900, Praha 4) a na začátku října pro externí kroužky AJ v MŠ a ZŠ. Ukončen bude s koncem května pro externí kroužky AJ v MŠ a ZŠ a v polovině června pro docházkové kurzy realizované v jazykové škole JS FAN (Květnového vítězství 1738/14, 14900, Praha 4). Kurz nebude probíhat (a to bez jakékoliv náhrady) ve dnech státních svátků, v průběhu Vánoc po dobu 14 dnů, a dále ve dnech, kdy nebudou z důvodů na straně základní či mateřské školy, kde kurz probíhá, žáci ve škole přítomni (v případě externích kroužků AJ v MŠ a ZŠ). V případě nemoci nebo jiné absence lektora jsou lekce nahrazovány v plné délce po domluvě s vedením školy s ohledem na její program (v případě externích kroužků AJ v MŠ a ZŠ) a po domluvě se studenty či jejich zákonnými zástupci (docházkové kurzy). Zrušené lekce budou nahrazeny do konce aktuálního školního roku. V případě, že náhrada není možná, budou předplacené lekce převedeny do dalšího období nebo se Poskytovatel se studenty či jejich zákonnými zástupci domluví na jiném způsobu kompenzace. Nahrazování v jiných termínech může být suplováno jiným lektorem. 
   Bez náhrady odpadá výuka rovněž v těchto termínech:
   • velikonoční prázdniny
   • dvoutýdenní prázdniny v období Vánoc
   • jarní prázdniny
   • pololetní prázdniny
   • podzimní říjnové prázdniny
  11. V případě jednorázové nebo krátkodobé nemoci či absence studenta nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci zmeškaných lekcí. V případě dlouhodobé absence studenta ze zdravotních či jiných vážných důvodů (za dlouhodobou absenci se považuje absence v rozsahu minimálně 4 kalendářních týdnů) je potřeba provést odhlášení studenta z kurzu, a to písemnou formou (e-mailem). V případě odhlášení kurzu z výše uvedených důvodů uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Tato poměrná část může být navýšena o cenu výukových materiálů, pokud je Odběratel nevrátí kompletně nepoškozené a nepoužité. V případě, že Odběratel nevznese nárok na kompenzaci dlouhodobě zameškaných lekcí do konce konání kurzu, je student stále přihlášen a Poskytovateli zůstává nárok na uhrazení školného v plné výši.
  12. Pokud tak rodiče neučiní, dítě je stále přihlášeno a společnosti zůstává nárok na uhrazení celého školného.
  13. Prezenční kurzy mohou za výjimečných podmínek (opatření Vlády ČR v jejichž důsledku není realizace prezenční výuky možná; vyhlášení nouzového stavu; povinné uzavření škol a zájmových kroužků; živelné katastrofy) přejít do režimu online výuky. Online výuka je v takovém případě považována za plnohodnotnou formu náhrady. Studentům, kteří se online lekcí nezúčastní nevzniká nárok na finanční kompenzaci.
 6. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb
  1. Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Odběrateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy s výjimkou okolností popsaných v bodě 5.10.
  2. Odběratel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to do 10 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. od úhrady služby Poskytovateli. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může Odběratel zaslat na kontaktní adresu Poskytovatele nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele.
  3. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle obchodních podmínek se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší.
  4. Poskytovatel vrátí Odběrateli peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy o poskytování služeb přijal. Poskytovatel vrátí peníze do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování služeb Odběratelem, a to: stejným způsobem, jakým je od Odběratele přijal nebo způsobem, který Odběratel požaduje.
  5. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Tato poměrná část může být navýšena také za výukové materiály, pokud je Odběratel nevrátí kompletně nepoškozené a nepoužité.
  6. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy kdykoli vrácením plné úhrady za službu Odběrateli poníženou pouze za výukové materiály.
  7. Nárok na vrácení úhrady za službu Odběrateli nevzniká v případě nedodržení Obchodních podmínek ze strany studenta.
 7. Odpovědnost za vady
  1. Práva Odběratele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Práva z vadného plnění uplatňuje Odběratel u Poskytovatele na Kontaktní adrese Poskytovatele, jakékoliv provozovně Poskytovatele nebo na adrese sídla Poskytovatele, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Poskytovatel obdržel od Odběratele oznámení o reklamaci služby.
  3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování.
  4. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Odběratelem nedohodnou jinak.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
  2. V otázkách neupravených smlouvou o poskytování služeb (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy o poskytování služeb jsou patrné z webového rozhraní.
  3. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odběrateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
  4. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování.
  5. Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím Kontaktního e-mailu Poskytovatel není ve vztahu k Odběrateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
  6. Obsah webových stránek Poskytovatele či zprostředkovatele, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Odběratelem a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 
  7. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Odběratel nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  9. Aktuální znění odsouhlasených obchodních podmínek je uloženo a archivováno Poskytovatelem, resp. zpracovatelem v elektronické podobě a není přístupné třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí smlouvy o poskytování služeb a obchodních podmínek Odběrateli nejsou tímto jakkoli dotčena). Smlouvu o poskytování služeb včetně obchodních podmínek poskytne Poskytovatel Odběrateli na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).
  10. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
  11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě o poskytování služeb poskytne Poskytovatel Odběrateli bezodkladně veškeré potřebné informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7.9.2020

 

Poděkování za skype lekce

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny angličtiny přes Skype jsou takovým ostrůvkem v moři každodenní rutiny, kdy má člověk pocit, že se (aspoň na tu hodinu a půl) vrátily staré časy, děti dělají něco s opravdovým zájmem a tak, jak bývaly zvyklé (i když s novou technikou)...

 

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých lektorek, které mají tu správnou energii na celý týden vydržet v dobré náladě. Upřímně, ne všude tomu tak ve školství je:-) Takže za mě a moje děti dáváme 1*. Krásný den přeje Dara Smreková (Sonia 8 let + Otakar 5 let)

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě se ji nemusí učit...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na kterém byla :)

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád poděkoval za celý minulý rok, kdy k Vám Péťa chodil, myslím, že to pro něj bylo velmi přínosné, díky Vám a Vašim lektorkám.

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila ukázková hodina s Renatou :-)

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a milý přístup. Kéž by to takhle fungovalo všude....

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory si chválí a staršímu synovi se také zamlouvá střídání lektorů - líbí se mu ta "rozdílná" angličtina...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší ocenění Vaší práce. Já, jako rodič, opožděně děkuji i za zaslané fotografie. Až z nich jsem teprve pochopila, jakým aktivitám jste se s dětmi věnovali...

Další reference