Nahoru

Provozní řád Jazykové školy JS FAN

Všeobecné obchodní podmínky JS FAN platné od 3.7.2020

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro služby poskytované a zajišťované jazykovou školou JS FAN nebo jejími smluvními spolupracovníky.
  2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Odběratele. Odběratel zasláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že je akceptuje.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (za „smlouvou o poskytování služeb“ je v tomto smyslu myšleno vyplnění a odeslání elektronické přihlášky do jazykového kurzu). Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  4. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy upravenými občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu objednat službu od Poskytovatele, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb a čl. 8.6.
 2. Vymezení pojmů
  1. Odběratelem je fyzická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní jazykovou výuku. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Odběratel, který není spotřebitelem a Odběratel, který spotřebitelem je.
  2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  3. Služba poskytovaná prostřednictvím webového rozhraní je jazyková výuka.
 3. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb
  1. Odběratel provádí objednání služeb vyplněním elektronické přihlášky umístěné na webové prezentaci jazykové školy. Elektronická přihláška je považována za smlouvu o poskytnutí služby a bez jejího odevzdání Odběrateli nevzniká nárok na čerpání služby. V přihlášce Odběratel uvede mimo základních identifikačních údajů také: důležité informace ohledně zdravotního stavu dítěte, upozorní lektory na zdravotní problémy, které mohou nastat a seznámí je s jejich případným řešením; aktuální kontaktní údaje a v případě kurzů pro děti také souhlas se samostatným odchodem. V případě, že rodiče dětí neodsouhlasí samostatné odcházení dítěte z výuky, lektor dítě bez doprovodu dospělé osoby nepustí. Údaje uvedené v přihlášce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  2. Webová prezentace obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně DPH. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti minimálně po dobu aktuálního školního roku.
  3. Prezentace služeb umístěná na webové prezentaci je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
  4. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem vzniká úhradou celé ceny služby.
  5. Smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje dodat Odběrateli službu uvedenou v objednávce a Odběratel se zavazuje tuto službu od Poskytovatele či jím zvoleného zástupce převzít a zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.
  6. Odběratel může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Poskytovatele.
 4. Provozní podmínky
  1. V případě kurzů pro děti zákonní zástupci předávají děti lektorům zdravé, bez známek onemocnění.
  2. Studenti či jejich zákonní zástupci případnou absenci omlouvají nejpozději do 16 hodin předchozího dne. V případě, že student či jeho zákonný zástupce absenci neomluví předem, je lekce započítána jako řádně odučená a studentovi nevzniká nárok na její náhradu ani vrácení peněžní částky. V případě individuální výuky bude neomluvená lekce studentovi započítána a student či jeho zákonný zástupce se zavazuje takovouto lekci uhradit.
  3. V případě kurzů pro děti si děti do hodin nosí výukové materiály, psací potřeby a přezůvky. Dále si děti mohou nosit pití. Svačiny si nosí pouze děti, které navštěvují dopolední program s angličtinou. V ostatních případech se konzumace svačin v průběhu výuky nepovoluje s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zdravotní stav dítěte.
  4. Studenti docházejí do kurzů včas. Pokud je pozdní příchod plánován (např. z důvodu návštěvy lékaře atd.) nebo nastane neočekávaná situace, která studentovi znemožní dostavit se včas, domluví se student či jeho zákonný zástupce s lektorem předem nebo kontaktuje jazykovou školu.
  5. Poskytovatel neručí za cenné věci, které si studenti nosí do hodin (tablety, mobilní telefony apod.).
  6. Poskytovatel si vyhrazuje právo mírně upravit čas konání kurzu, a to ne více než o 10 minut tak, aby byla zajištěna volná učebna a aby lektor stihl přesun mezi kurzy.
  7. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit z kurzu studenta, který zvláště hrubým způsobem narušuje práci v hodině či jakýmkoli způsobem ohrožuje zdraví či bezpečí lektora či ostatních studentů ve skupině.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo při nedodržení Všeobecných obchodních podmínek studenta vyloučit z kurzu bez nároku na finanční náhradu.
  9. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo na změnu provozního řádu a Všeobecných obchodních podmínek. V případě změny platí ta verze Všeobecných obchodních podmínek, která byla uveřejněná v okamžiku uzavření smlouvy o poskytování služby.
  10. Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků a školních prázdnin, eventuálně ani v dalších dnech dle harmonogramu školního roku v JS FAN. Harmonogram školního roku a informace o provozu jazykové školy jsou zveřejněny na její webové prezentaci.
  11. V případě nemoci nebo jiné absence lektora jsou lekce nahrazovány v plné délce po domluvě mezi vedením jazykové školy a zúčastněnými studenty či jejich zákonnými zástupci. Zrušené lekce budou nahrazeny do konce aktuálního školního roku. V případě, že náhrada není možná, budou předplacené lekce převedeny do dalšího období nebo se Poskytovatel se studenty či jejich zákonnými zástupci domluví na jiném způsobu kompenzace.
  12. V případě jednorázové nebo krátkodobé nemoci či absence studenta nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci zmeškaných lekcí. V případě dlouhodobé absence studenta ze zdravotních či jiných vážných důvodů (za dlouhodobou absenci se považuje absence v rozsahu minimálně 4 kalendářních týdnů) je potřeba provést odhlášení studenta z kurzu, a to písemnou formou (e-mailem). V případě odhlášení kurzu z výše uvedených důvodů uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Tato poměrná část může být navýšena o cenu výukových materiálů, pokud je Odběratel nevrátí kompletně nepoškozené a nepoužité. V případě, že Odběratel nevznese nárok na kompenzaci dlouhodobě zameškaných lekcí do konce konání kurzu, je student stále přihlášen a Poskytovateli zůstává nárok na uhrazení školného v plné výši.
  13. Realizace kurzu je závislá na počtu přihlášených studentů. Kurz bude realizován, pokud se do něj přihlásí alespoň 3 studenti. V opačném případě bude délka kurzu zkrácena na 60 minut nebo bude snížen celkový počet lekcí (dále viz odstavec „Platební podmínky“).
  14. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o realizaci jednotlivých kurzů, změně lektora, rozvrhu, sloučení či rozdělení jednotlivých výukových skupin atd.
 5. Platební podmínky
  1. Cena standardního kurzu platí pro skupiny o minimálně 3 studentech a zahrnuje jedno pololetí (minimálně 16 lekcí). V případě menšího počtu studentů ve skupině přistoupí Poskytovatel po domluvě se studenty či jejich zákonnými zástupci k jedné u vedených variant: zvýšení ceny kurzu, zkrácení lekce z 90 minut na 60 minut nebo snížení celkového počtu odučených lekcí.
  2. Cena kurzu se řídí platným ceníkem jazykové školy a je uvedena na webové prezentaci, a to včetně všech slev a benefitů. Cena výukových materiálů není zahrnuta v ceně kurzovného a student či jeho zákonný zástupce si tyto výukové materiály pořizuje na vlastní náklady. Cena výukových materiálů je standardně přičtena ke kurzovnému za první pololetí. 
  3. V případě individuální výuky se student či jeho zákonný zástupce zavazuje předplatit vždy minimálně 8 lekcí. Platbu je třeba provést předem. Předplacené lekce je potřeba vyčerpat do konce semestru. Do dalšího období se platba nepřevádí ani se nevrací.
  4. Odběratel má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli uvedenými možnostmi: vkladem hotovosti na účet Poskytovatele, bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele. Odběratel může požádat o vystavení faktury na libovolnou fyzickou či právnickou osobu. Interní skupinové kurzy realizované v prostorách JS FAN na Chodově může Odběratel hradit prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů v rámci programu Benefit Plus.
  5. Způsob platby uvede Odběratel v objednávce.
  6. Platba za poskytnutou službu bude provedena v českých korunách (Kč).
  7. Cena služby je splatná do dne zahájení kurzu.
  8. V případě bezhotovostní platby je Odběratel povinen uvést variabilní symbol a celé jméno studenta v poznámce k platbě. V případě bezhotovostní platby je závazek Odběratele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
  9. Odběratel bere na vědomí, že má právo do 10 dnů od úhrady kurzu od smlouvy odstoupit.
 6. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb
  1. Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly tyto služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Odběrateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  2. Odběratel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to do 10 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. od úhrady služby Poskytovateli. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může Odběratel zaslat na kontaktní adresu Poskytovatele nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele.
  3. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle obchodních podmínek se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší.
  4. Poskytovatel vrátí Odběrateli peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy o poskytování služeb přijal. Poskytovatel vrátí peníze do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování služeb Odběratelem, a to: stejným způsobem, jakým je od Odběratele přijal nebo způsobem, který Odběratel požaduje.
  5. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Tato poměrná část může být navýšena také za výukové materiály, pokud je Odběratel nevrátí kompletně nepoškozené a nepoužité.
  6. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy kdykoli vrácením plné úhrady za službu Odběrateli poníženou pouze za výukové materiály.
  7. Nárok na vrácení úhrady za službu Odběrateli nevzniká v případě nedodržení Obchodních podmínek ze strany studenta.
 7. Odpovědnost za vady
  1. Práva Odběratele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Práva z vadného plnění uplatňuje Odběratel u Poskytovatele na kontaktní adrese Poskytovatele, jakékoli provozovně Poskytovatele nebo na adrese sídla Poskytovatele, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Poskytovatel obdržel od Odběratele oznámení o reklamaci služby.
  3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování.
  4. Doručené informace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Odběratelem nedohodnou jinak.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. V otázkách neupravených smlouvou o poskytování služeb (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webové prezentaci.
  2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Odběrateli je doručována na adresu elektronické pošty uvedené v jeho objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
  3. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolání.
  4. Obsah webových stránek Poskytovatele je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Odběratelem a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele.
  5. Poskytovatel nenese zodpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Odběratel nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho ručením či účelem.
  6. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

 

 

 

Poděkování za skype lekce

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny angličtiny přes Skype jsou takovým ostrůvkem v moři každodenní rutiny, kdy má člověk pocit, že se (aspoň na tu hodinu a půl) vrátily staré časy, děti dělají něco s opravdovým zájmem a tak, jak bývaly zvyklé (i když s novou technikou)...

 

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých lektorek, které mají tu správnou energii na celý týden vydržet v dobré náladě. Upřímně, ne všude tomu tak ve školství je:-) Takže za mě a moje děti dáváme 1*. Krásný den přeje Dara Smreková (Sonia 8 let + Otakar 5 let)

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě se ji nemusí učit...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na kterém byla :)

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád poděkoval za celý minulý rok, kdy k Vám Péťa chodil, myslím, že to pro něj bylo velmi přínosné, díky Vám a Vašim lektorkám.

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila ukázková hodina s Renatou :-)

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a milý přístup. Kéž by to takhle fungovalo všude....

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory si chválí a staršímu synovi se také zamlouvá střídání lektorů - líbí se mu ta "rozdílná" angličtina...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší ocenění Vaší práce. Já, jako rodič, opožděně děkuji i za zaslané fotografie. Až z nich jsem teprve pochopila, jakým aktivitám jste se s dětmi věnovali...

Další reference